תוכן העניינים

רשימות הקיצורים 7 מבוא 11 חלק ראשון : סוגיות כוללות 15 פרק ראשון : כיווני מחקר והלכי רוח בחקר פרשנות ימי הביניים בצפוךצרפת 17 פרק שני : המתח בין פשוטו של מקרא ובין מדרש ההלכה : בעיה ללא פתרון ? 35 פרק שלישי : תיאורי הגוף ודימויי היופי בפרשנות הפשט לשיר השירים בימי הביניים 55 פרק רביעי : 'לבנון' במעבר מדרש לפשט : מקורות , אטימולוגיה ומשמעות ( בתשומת לב מיוחדת לשיר השירים ) 85 פרק חמישי : 'הולך אל דרום וסובב אל צפון' ( קהלת א : ( 6 למקורותיהן ולגלגוליהן של המסורות הפרשניות 103 חלק שני : רש"י ורשב"ם : מייסדי אסכולת הפשט בצפון צרפת 133 פרק שישי : פשוטו של מקרא בשיר השירים : לדמותם של רש"י וממשיכי דרכו במפרשי הפשט 135 פרק שביעי : רב לשוניות : הלכה ומעשה בפירושי רשב"ם למקרא 157 פרק שמיני : פירוש רשב"ם לפרשת העקדה : פשוטו של מקרא או מדרשו ? 170 פרק תשיעי : חילופי גרסאות בנוסח המקרא לאור פירוש רשב"ם לספר איוב 189 פרק עשירי : מסורת וחידוש בפירוש רשב"ם לספר איוב : איוב פרק כח 207 פרק אחד עשר : אור על איוב פרק ג מפירוש יהודי מימי הביניים : ר' שמואל בן מאיר ( רשב"ם ) על ספר איוב 239 פרק שנים עשר :...  אל הספר
מוסד ביאליק