mnnDnn הכתב העברי, מתוך: יי נוה, ראשית תולדותיו של האלפבית (ירושלים תשמ"ט) 75 1 לוח גזר. 2 מצבת מישע. 3 כתובת השילוח. 4 חותמות ממאה ז' לפני סה"נ. 5 חרס מערד מראשית מאה ו' לפני סה"נ. 6 מג' MQpaieoLev ממאה בי לפני סה"נ. 7 כתב שומרוני מימי הביניים