מהדורת .קניקוט (ראה עמ' ‭(29‬ לברי מט ‭.B. KennicotU Vetus Testamentumhebraicumcum variislectionibus\—U (Oxfo rd 1776—80) 101 114 — 6‬ במהדורה זאת מובאים זה ליד זה נוסח המסורה והחומש השומרוני על גירסאותיהס השונות