רשימת הלוחות

את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש היום הזה ראץויו } כי ידבר יהוה את האדם וחי ' ועתה למה [ נמ ] ותה כי תוא 30 כלנו האש הגדול [ ה הזואת ] אם מ וספים אנחנו לשמוע את קול [ אלוהינו עוד ומתנו "כי מי כול בש [ ר א ] שר שמע את קול אלוהים חיי [ ם מ ] דבר מתוך האש כמונו ו [ יח ] 35 י "ק [ ר ] ב אתה וש [ מע את כול ] אשר יואמר יהוה אלוהינו אליכה ו [ אתה ] תדבר אלינו את [ כול אשר ] ידבר יהוה 40 אלוהינו [ אןלניכה וש ] מענ [ ו ועשינו » וי ] שמ [ ע יהוה את ] קו [ ל דב ] ריכ [ מה ] כדברכ [ מה א ] 43 לי וי [ ואמר ] יהוה אלי שמעתי א ת ק [ ול דבר ] [ י העם הזה ] 50 [ אשר דברו ] [ אליכה הט ] [ יבו כול א ] [ שר דברו ] «] מי יתן ו ] היה לבבמה זה להמה ליראה אותי ולשמור את כול ה י צאותי 55 [ כול הימים ] למען יטב להמה ולבניהמה לעולם » לך אמור להמה שובו לכ ' מנה ] [ לאוהליכמה ] י נ ואתה פ [ וה ע ] ומודה עמדי ואדברה אליכה את כול המצו [ ה ] [ החוקים והמ ] שפט [ ים ] אשר תלמדמה ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להמ [ ה לרש ]  אל הספר
מוסד ביאליק