3. הצעות תיקון 'מטעמי משקל'

Eissfeldt . Introduction . 51 64 ; D . W . Goodwin , Te . xi- Restoration Melhodsin Cowi'm / 'o ? ran ? U . S . A . Scholarship ( Naples 1969 ) 137—154 ; R . Kind . Oher die Noiwendigkeil und Mdglichkctt cinci nt'ut'n Aitsguhe dcr hebraischen Biht'l ( Leipzig 1901 ) 67 — 76 ; JX . Kugel , The Ideaof Biblical Poetry . Parallelism and Its History ( New Haven — London 1981 }; E . Sievers , Melrisehe Sludien I : Studien zur hebraischen Metrik , Abh . der phil .-hisl . Cl . d . Kgl . Sachs . Ges . d . Wiss . XXI . 1-2 ( 1901 ) 1 n 1 p tr שונים פיתחו תיאוריות על הטעמה , אורך הצלעות ומספרן , מספר ההברות , קיום בתים ופזמונים , מקצב ( ריתמוס ) ומשקל ( צירוף קבוע של תנועות קצרות וארוכות , או הברות מוטעמות ובלתי מוטעמות ) בשירה המקראית . תיאוריות אלה מציק שימשו יסוד להצעות תיקון ' מטעמי משקל' ( metri causa ) כשפרטים בטקסט לא התאימו לתיאוריות . הנימוק הכללי 'מטעמי משקל , ' השאול מתורת השירה היוונית והלטינית , משמש תכופות ביחס לאחד הגורמים הנזכרים , לא בהכרח ביחס למשקל 26 בלבד . אין מקום לדון כ...  אל הספר
מוסד ביאליק