11. החסרת שופ' ו 7 — 10 במג' 4QJudª

במג' 4 QJud * חסר קטע שלם המופיע בכל עדי הנוסח האחרים : שופ' ו " ) 10 — 7 ויהי כי זעקו בני ישראל ... ולא שמעתם בקולי . ( " אם החסרה זו אינה נובעת מסיבה טקסטואלית ( השמטת פיסקה שלמה , ( היא עשויה לשקף עריכה קודמת של הספר , שטרם נכלל בה חלק מתוך המסגרת הךבטר 1 נומיסטית ( ראה עמ' . ( 136 לפני גילוי הקטע חוקרים שונים אכן ראו בשופ' ו 10— 7 בנה"מ הוספה מאוחרת בתוך העיבוד הךבטרונומיסטי . ראה עמ' 93 ו 131 בדבר חשיבותם ומעמדם של טקסטים כגון '* cpDDpD ) 4 Q . ) ud שאינם קרובים בלעדית לאחד הטקסטים האחרים . ( ראה גם לעיל עמ' . 258 . 9 ראה מאמרי "Recensional Differences between the Masoretic Text and the Septua- gint of Proverbs " ( בדפוס . ( . 10 ראה G . F . Moore , Judges , ICC ( Edinburgh 1895 ) 181 ; C . F . Burney , The Book of Judges ( Oxford 1918 ; repr . New York 1970 ) 177 ; J . Gray , Joshua . Judges and Rulh , New Century Bible ( Nashville 1967 ) 223 ; J . A . Soggin , Judges ( Philadel phia 1981 ) . 112  אל הספר
מוסד ביאליק