10. הבדלים עריכתיים בין נה"מ ותה"ש במשלי

למרות אופיו החופשי של תה"ש למשלי ניתן להבחין בו השתקפות של עריכה אחרת של הספר הניכרת בהבדלי סדר , חיסורים והוספות . הבדל הסדר העיקרי נוגע לפרקים כד — לא המובאים בתה"ש לפי סדר זה : כד ; 22— 1 ל " ) 14—1 דברי אגור" —חלק ראשון ;( כד " ) 34 — 23 גם אלה לחכמים ;( " ל " ) 33—15 דברי אגור" — חלק שני ;( לא 9—1 " ) דברי למואל" — חלק ראשון ;( כה — כט ; לא " ) 31 — 10 דברי למואל" — חלק שני . ( חסרים בתרגום פסוקים רבים כגון ד ; 7 ח ; 33 טז ; 3 , 1 כ . 19 — 14 כמו כן נוספו בו פסוקים רבים , אך רק חלקם מבוסס על מקור עברי שונה . ראה גם לעיל עמ' . 257 — 255  אל הספר
מוסד ביאליק