9. תוספת גדולה בשמ"א יא במג' 4QSamª

א' רופא , "נחש מלך בני עמון על פי מגילת שמואל מקומראן , " בית מקרא ק"ג ( תשמ"ה ) A . Rofe , 'The Acts of Nahash according 10 4 QSam "" . IEJ 32 ( 1982 ) = ; 462 — 456 129 — 133 ; F . M . Cross , 'The Ammonite Oppression of the Tribes of Gad and Reuben : Missing Verses from 1 Samuel 11 Found in 4 QSamuer" , in : E . Tov , ed ., The Hebrew and v / S # / ( sme / Jerusalem 1980 ) 105—120 = H . Tadmor and M . Weinfeld , eds . , אל הספר
מוסד ביאליק