6. הנוסח הקצר של תה"ש ביהושע וביחזקאל

P .-M . Bogaert , "Les deux redactions conserve ' es ( LXX et TM ) d'Ezdchiel 7 " , in : Lust * , pp . 21—47 ; J Lust . "Ezekiel 36-40 in the Oldest Greek Manuscript" , CBQ 43 ( 1981 ) 1 517—53 3 ; idem , The Use of Textual Witnesses for the Establishment of the Text" — The Shorter and Longer Texts of Ezekiel , An Example : Ez 7 " in : Lust * , pp . 7—20 ; L . Mazor , 'The Origin and Evolution of the Curse upon the Rebuilder of Jericho — A Contribution of Textual Criticism to Biblical Historiography " , Texlus 14 ( 1988 ) 1—26 ; E . Tov , 'The Growth of the Book of Joshua in the Light of the Evidence of the LXX Translation " , Scnp ( a Hierosolymitana 31 ( 1986 ) 321 — 339 ; idem , "Recensional Differences between the MT and LXX of Ezekiel" , ETL 62 ( 1986 ) 89—101 בדומה למצב בירמיה ובסיפור דוד וגלית ( לעיל ( 5 , 2 גם בתה"ש של יהושע ויחזקאל משתקף נוסח קצר יותר מאשר בנה"מ , אם כי במימדים קטנים יותר . בשני ספרים אלה נוספה בנה"מ שכבת עריכה דקה ( תוספת של 5 — 4 אחוזים . ( כמו כן סדר הפסוקי...  אל הספר
מוסד ביאליק