3. הנוסח הקצר של תה"ש ביהו' כ

אי רופא , "שיטת הביקורת הספרותית היסטורית מודגמת ביהושע כי , " בתוך י א' רופא וי' זקוביץ , עורכים , ספר יצחק אריה זליגמן ( ירושלים תשמ"ג ) A . Rofe , "Joshua 20 : Histori- = ; 150 — 137 co-Literary Criticism Illustrated " , in : Tigay , Models , 131 — 147 ; M . Fishbane , "Bibli- cal Colophons , Textual Criticism and Legal Analogies" , Cfl @ 42 ( I 980 ) 438—449 ; M . Gas- The Samaritan Book of Joshua and the Septuagint " , PSBA 31 ( 1909 ) I 15—127 , 149- ter , 153 ; E . Tov , 'The Growth of the Book of Joshua in the Light of the Evidence of the LXX Translation " , Scripla Merosolymitana 1 \ ( 1986 ) 321—339 ביהו' כ מצטווה יהושע לקבוע את ערי המקלט אחרי שפקודות קודמות בעניין זה ניתנו למשה ( פס' — ( 1 ראה חוקים בעניין זה ב'מקור הכהני' ( במ' לה ( 34 — 9 ובספר דברים ( יט . ( 13—1 כמו כן סופר בדב' ד 43 — 41 על קביעת ערים בעבר הירדן בידי משה . הואיל ובתורה מצויות שתי מערכות מקבילות של חוקים בדבר ערי המקלט , יש עניין בבירור השאלה איזו מערכת משתקפת ביהו' כ . שאלה זאת סבוכה , שכן בתה"ש ( ובנ...  אל הספר
מוסד ביאליק