2. הנוסח הקצר של ספר ירמיה המשתקף במגילות 4QJerb,d ובתה"ש

ע' טוב , "תרומתה של ביקורת הנוסח לביקורת הספרותית של ספר ירמיהו , " בית מקרא נ ( תשל'יב ) ; 287 — 279 הנ"ל , "תרומתה של ביקורת הנוסח לביקורת הספרותית של ספר ירמיה ולפרשנותו — המצע העברי של תרגום השבעים לפרק מ , '' שנתון א ( תשל"ו ) 182 — 165 P . M . Bogaert , "De Baruch a Jeremie , Les deux redactions conservees du livre de Je ' re- mie " , in : idem , ed ., Le livre de Jeremie , BETL 54 ( Leuven 1981 ) 168—173 ; idem , "Re- m lecture eld eplacement de I'oracle contre les Philistins . Pour une datation de la redaction longue ( TM ) du livre de Jeremie " , in : La vie de la parole ... Etudes ... offenes a Pierre Greloi ( Paris 1987 ) 139—150 ; B . Gosse , "La malediction contre Ba- bylone de Jeremie 51 , 59—64 et les redactions du livre de Jeremie " , ZAW 98 ( 1986 ) 383—399 ; S . Soderlund , The Greek Textof Jeremiah — A Revised Hypothesis , JSOT , Supp- lement Series 47 ( Sheffield 1985 ) 193—248 ; L . Stulman , "Some Theological and Lexi- cal Differences between the Old Greek and the...  אל הספר
מוסד ביאליק