1. יש' לח 22 — 21 במג' יש' א

יי זקוביץ , "מלכים , 'ב כ / ז — ישעיהו ל"ח , כא — כב , " בית מקרא נ ( תשל"ב ) ; 305 — 302 ש' טלמון , "בין חקר סגנון ובין חקר נוסח המקרא , " שנתון ב ( תשל"ז ) 124 — 121 S . Talmon , 'The Textual Study of the Bible A New Outlook" , in : Cross— Talmon , QHBT , 328 — 332 ; Y . Zakovitch , Assimilation in Biblical Narratives " , in : Tigay , Models , 175—1 % בסדר העניינים של מל"ב כ 11 — 1 בנה"מ יש פגם : לפי פס' 6—1 חלה חזקיהו , וישעיהו מוסר לו את הבטחת האלהים ( פס' : ( 5 "הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית ה . "' ברם בהמשך שואל חזקיהו ( פס' " : ( 8 מה אות כי ירפא ה' לי ועליתי ביום השלישי בית ה . "' אם כן לפי פס' 8 חזקיהו טרם נרפא , אך לפי הפסוק הקודם הוא כבר נרפא : "ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על השחין ויחי . " פסוק זה איננו מתאים להקשר גם בגלל סיבות נוספות . ( תיאור הריפוי ותוכן הסיפור שונים מסיפורי נביאים אחרים , ונראה שמחלת השחין סותרת את הנאמר בראשית הסיפור בנוגע למחלה הקטלנית . ראה דיון מפורט אצל זקוביץ ( . * מכאן נראה שפסוק 7 משני בסיפור במלכים : הוא נוסף כנראה כדי להתאימו ...  אל הספר
מוסד ביאליק