2. קריטריונים פנימיים

הדיון לעיל הראה שקריטריונים חיצוניים בדרך כלל אינם רלבנטיים לגבי הערכת הגירסאות בתחום המקרא , ולפיכך נותרים בידינו קריטריונים HS . Nyberg , "Das textkritische Problem des AT am Hoseabuche demonstriert " , ZA ^' . 22 . 52 ( 1934 ) 242 JS . Semler , Hermeneulische Vorbereilung ( Halle 1765 ) 3 / 1 , 88 . 23 1 . G . Pasquali , Storia della tradizioiw e iriiica del testo ( Firenze 1971 ) 41 — 108 . 24 . 25 ראה במיוחד החוקרים התומכים בתיאוריה של משפחות נוסח 'מקומיות . ' ראה Klein , Textual Criticism וכן פרק 3 ג לעיל . פנימיים בלבד , הווי אומר קריטריונים הנוגעים לערכן הפנימי ולתוכנן של 26 הגירסאות . הקריטריונים הפנימיים שלהלן באים לידי ביטוי בדיונים טקסטואליים שבתחום המקרא :  אל הספר
מוסד ביאליק