פרק חמישי מטרתה ופעולתה של ביקורת הנוסח

נ"ה טור סיני , באילו דרכים ובאיזו מידה נוכל להגיע לנוסחם המקורי של כתבי המקרא , דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , כרך א , חוברת ו ( ירושלים תשכ"ד ) D . Barthelemy , "Prublemali que et laches de lu criti que texluelle de I'AT heb- ratque" , in : Barthe'lemy , Eludes , 365 — 381 ; idem , Report ; B . S . Childs , lnlroduc- lion to the OT as Scripture ( Philadel phia 1979 ) 84—106 ; F . M . Cross . "Problems of Method in the Textual Criticism of the Hebrew Bible" , in ; W . D . Flaherty , ed ., The Critical Studyoj Sncred Tests ( Berkeley , CA 1979 ) 31-54 : Deist , Text ; idem . Wit- nesses ; M . H . Goshen-Gottstein , 'The Textual Criticism of the OT : Rise , Decline . Rebirth" , JBL 102 ( 1983 ) 365—399 ; A . Jepsen , "Von den Aufgaben der AT Texlkritik " . SIT 9 ( 1963 ) 332-341 ; K . Kitiel . Uber die Notwendigkeit und Miiglichkeii einer netten Ausgabe der hehriiischen Bibel ( L . eip / ig 1901 ); P . Maas , Textual Criticism , translated by B . Flower ( Oxford 1958 ) - Texlkrit...  אל הספר
מוסד ביאליק