ג. תהליכים שבמסירת הנוסח

S . Talmon , "Aspects of ! he Textual Transmission of the Bible in Ihe Light of Qumran Manuscripts" , Textus 4 ( 1964 ) 95—132 מקורות ואוספי דוגמאות של הבדלי גירסה : אי בנדויד , מקבילות במקרא ( ירושלים ( 1972 L . Cappellus , Critica Sacra ( Paris 1650 ); S . Davidson , A Treatise on Biblical Crili- cism ( Edinburg h 1853 ) 294— 307 ; idem . The Hebrew Textof the OT . Revised from Criti- cal Sources : Being an Attempt to Present a Purer anil More Correct Text Than the Re- ceived One of Van der Hooght : by the Aidof the Best Existing Materials ( London 1855 ) : Delitzsch . Lese- und Schreibfehler ; L . Dennefeld . "Critique texluelle de ( Paris 1934 ) 240-256 ; J . G . Eich- ל I'AT , 1 " . Dk lionnaire de la Bible . Supplement horn , Einleiiung in das AY ( 1823 ) 1 , 390 ff . ; J Hempel , "Der textkritische Wert des Konsonantentextes von Kairener Genizafragmenten in Cambridge und Oxford 7 um Deuteronomium " , NA WG I ., Phil . hist . Kl . 1959 , 10 , pp . 207—237 ; J . Kennedy , An 1190 ...  אל הספר
מוסד ביאליק