5. אסכולות של סופרים

עי טוב , "אסכולת הסופרים של קומראן , " ספר היובל למ' גושן גוטשטיין ( בדפוס ) M . Beit-Arie , Hebrew Codicology ( Jerusalem 1981 ); A . D . Crown , "Studies in Samaritan Scribal Practices and Manuscri pt History : III . Columnar Writing and the Samaritan Massorah " , BJRL 67 ( 1984 ) 349—381 רבות ממגילות קומראן משקפות תכונות משותפות בענייני כתיב , לשון ( ראה עמ' ( 88 — 86 ומנהגי סופרים ( ראה עמ' . ( 166 מגילות אלה נכתבו בידי אסכולה של סופרים , דהיינו קבוצת סופרים שפיתחה מנהגי העתקה , בדרך כלל תוך כדי שמירה על תכונות אינדיבידואליות מסוימות ( ראה טוב . (* מן הסתם נוצרו גם המגילות הקדם מסורתיות בידי אסכולת סופרים . את תכונותיהן של אסכולות הסופרים , שהעתיקו את מצחפי המסורה וכתבי היד של החומש השומרוני בימי הביניים , ניתן להגדיר בצורה מדויקת יותר מתכונות האסכולות מן העולם העתיק , שכן הידיעות עליהן מפורטות יותר ( ראה . ( Crown *^ Beit-Arie * במקרים אלה מצטרף למידע על מנהגי ההעתקה גם מידע מפורט ' ) קוידיקולוגי ( ' על כתבי היד עצמם .  אל הספר
מוסד ביאליק