טבלה 5 חוסר עקיבות בנה"מ בכתיבן של מלים השייכות לאותו משקל דקדוקי