טבלה 4 חוסר עקיבות בנה"מ בכתיבן של מלים המופיעות בוקקשר אחד