2. הכתיבה

גנזי מצרים — הלכות ספר תורה , בעריכת ; Oxford 1897 ) E . N . Adier ד"צ : ירושלים תש"ל ;( ייבין , מבוא , 41 — 30 Martin . Scribal Character , Oesch , Petucha : idem . 'Textgliederung im AT und in den Qumranhandschriften " . Henoch 5 ( 1983 ) 289—321 ; EJ . Revell , "Biblical Punctuation and Chant in the Second Temple Period " . JSJ 7 ( 1976 ) 181-198 ; G . H . Wilson , The Edit- ingof the Hebrew Psalter , SBL Dissertation Series 76 ( Chico , CA 1985 ) 93—138 במשך הדורות התפתחו נהגים של כתיבת ספרי המקרא במגילות ובמצחפים . גיבוש אחד של מנהגים כאלה מוכר מתוך מגילות קומראן וגיבוש מאוחר יותר מתוך מצחפי המסורה ומתוך המנהגים שתוארו ונדונו במקומות שונים בתלמוד וכונסו במסכת סופרים . מסכת זאת מאוחרת ( מאה , ( 'ט אך היא שומרת על מסורות קדומות החוזרות לתקופת התלמוד והן נוגעות ל'הלכות ספר התורה' האלה : חומרי הכתיבה , העור והכנתו . המעתיקים , המידות של יריעות , הטורים , השיטין והשוליים , תיקון טעויות , כתיבת שמות האלהות , דיני אחסנת הספרים והקריאה בהם . הדיון שלהלן מתרכז בממצא הקדום — בעיקר מקומראן —...  אל הספר
מוסד ביאליק