1. החומרים, הצורה וההיקף

ביבליוגרפיה מקיפה מצויה אצל ; Eissfeidt , introduction , 114 כמו כן : מ' בר אילן , סופרים וספרים בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד ( אוניברסיטת בר אילן [ רמת גן ] תשמ"ח ;( גלצר * ( ראה עמ' ;( 159 מי הק , "מלאכת הסופר בתקופת המקרא / ' תרביץ נ ( תשמ"א ) ; 87 — 65 הנ"ל , " מגילות הספרים בתחילת ימי בית שני — המעבר מפפירוסים לעורות , " ארץ ישראל ט"ז ( תשמ"ב ) ; 92 — 86 הנ '' ל , '' מגילות הספרים בין קומראן לימי הביניים , '' תרביץ נ '' א ( תשמ"ב ) M . Haran , "Bible Scrolls in Eastern and Western Jewish Communities from = ; 382 — 347 ; Qumrantothe H igh Middle Ages " , HUCA 56 ( 1985 ) 21 62 ; הנ"ל " , עוד על מגילות הספרים בתקופת המקרא ? , הראיה החמישית , " תרביץ נ"ב ( תשמ"ג ) 1644 — 643 הנ"ל , "גודלם של ספרים במקרא והיקפם של ספרי תורה ונביאים , " תרביץ נ"ג ( תשמ"דן ; 352 — 329 הנ"ל , "הקודקס , הפינקס ולוחיות הדיו , " תרביץ נ"ו ( תשמ"רון 164—151 R T . Anderson . Studies in Samaritan Manuscriptsand Artifacts — The Chamberlain- War- ren Collection . American Schools of Oriental Research Monog...  אל הספר
מוסד ביאליק