פרק רביעי העתקת ספרי המקרא ומסירתם מדור לדור

מ' גלצר , "מלאכת הספר של כתר ארם צובה והשלכותיה , " ספונות ד ( י"ט ) ( ירושלים תשמ"ט ) ; 276— 167 הברמן , כתב ; מ' היגר , מסכת סופרים ונלוו עליה מדרש מסכת סופרים ב ( ניו יורק תרצ '' ז ; ד '' צ : ירושלים תש"ל ;( מ"צ סגל " , לתולדות מסירת המקרא , " מנחה לדוד , ספר הזכרון לד' ילין ( ירושלים תרצ"ה ) א — כ"ב , רנ"ד — רנ"ה : הנ"ל , מבוא המקרא , ספר רביעי ( ירושלים תש"ך ) 892 — 842 Th . Birt , Das Antike Buchwesen in seinem Verhdhniss zur Litteratur ( Berlin 1882 ); L . Blau , Studien zum althebrdischen Buchwesen und zur biblischen Literatur und Textgeschichte ( Strassburg 1902 ); A . Demsky — M . Bar-IIan , "Writing in Ancient Israel and Early Judaism " , in : Mulder , Mikra , 2— 38 ; Freedman — Mathews , Leviticus ; Ginsburg , Introduction ; F . W . Hall , A Companion to Classical Texts ( Oxford 1913 ; repr . Chicago 1970 ); M . Haran , "On the Diffusion of Literacy and Schools in Ancient Israel " , SVT 40 ( 1988 ) 81—95 ; Martin , Scribal Character ; J . P . Siegel , The Scribes of Qumran ...  אל הספר
מוסד ביאליק