2. תיאור חדש

התפתחות נוסח המקרא תתואר להלן בקיצור יחסי , הואיל והיבטים שונים נדונו בסעיפים אחרים . הקורא גם ימצא בסעיף זה פחות ממה שהיה רוצה למצוא , מאחר שעדיין אין בידינו די מידע לתאר את התפתחות נוסח המקרא תיאור מלא . התיאורים והתיאוריות שנדונו בסעיף הקודם מאירים את הנושא מזווית אחת בלבד ובדרך כלל הם דוגמטיים מדי . לא קיימת ' תיאוריה טקסטואלית' המסבירה את התפתחות נוסח המקרא בכללותה , כך שיש להסתפק בתיאורים חלקיים של תופעות מצומצמות . . 35 דאה Cross * בתוך , IEJ עמ' . 86 התיאור QHBTI מפורט יותר לגבי איפיון עדי הנוסח בספרי המקרא השונים . התיאור המפורט ביותר לפי שיטה זו נמצא אצל McCaner . Textual . Criticism , 87—94 השאלה הראשונה בדיון על התפתחות נוסח המקרא היא מסגרתה הכרונולוגית . ניתן לקבוע את סיום תקופת התפתחותו של נוסח המקרא בסוף מאה א' לסה"נ , שכן נוסח המקרא לא השתנה הרבה אחרי מועד זה . בתקופה זו היו הטקטסים מעוגנים היטב במסגרות חברתיות דתיות ולא המשיכו להתפתח במידה ניכרת . לעומת זאת ראשית תקופת ההתפתחות הטקסטואלית אינה מוגדרת היטב . טבעי היה להניח שתקופה זאת מתחילה ברגע שבו ספרי המקרא היו לחיבו...  אל הספר
מוסד ביאליק