ג. קווים בהתפתחות נוסח המקרא

ש' טלמון , ערך "תנ"ך , נוסח , " א"מ כרך ח ( ירושלים תשמ"ב ) ; 641—621 ליברמן , יוונית , ; 184— 164 מ"צ סגל , "לתולדות מסירת המקרא , " מנחה לדוד , ספר הזכרון לדי ילין , ( ירושלים תרצ"ה ) א —כ"ב , רנ"ד —רנ '' ה B . Albrektson , "Reflections on the Emergence of a Standard Text of the Hebrew Bible " , SVT 29 ( 1978 ) 49—65 ; W . F . Albright , "New Light on Early Recensions of the Hebrew Bibl e" , BASOR 140 ( 1 955 ) 27— 33 ; F . M . Cross , 'The Contributionof the Qumran Discove- The Evolution ries to the Study of the Biblical Text " , 1 EJ 16 ( 1966 ) 81—95 ; idem , ofa Theory of Local Texts" , in : Cross — Talmon , QHBT , 306— 320 ; G . Gerleman , Synoptic ( Lund 1948 ); R . Gordis , Prolegomenon to The Biblical Text in the Studies in the O 7 A / aAing ([ Philadelphia 1937 ] repr . N . Y . 1971 ) X 1-LV 1 ; M . H . Goshen-Gottstein , "Hebrew Biblical Manuscripts — Their History and Their Place in the HUBP Edition " , Biblica 48 ( 1967 ) 24 3—290 ; repr . inCross— Talmon , gHflr , 42...  אל הספר
מוסד ביאליק