ב. צורתו המקורית של נוסח המקרא

נ"ה טור סיני , באילו דרכים ובאיזו מידה נוכל להגיע לנוסחם המקורי של כתבי המקרא , דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , כרך , 'א חוברת 1 ( ירושלים תשכ"ד ) r ש' טלמון " , לשאלת חילופי הגירסה במגילת ישעיה א , '' ספר אורבך , פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל ( ירושלים תשט"ו ) 156—147 ( במיוחד ( 151 — 150 Barthelemy , Report , VI-VI 1 ; B . S . Childs , Introduction to the OT as Scripture ( Phila- delphia 1979 ) 84-106 ; R . B . Coote , 'The Application of Oral Theory to Biblical Hebrew Literature " , Semeia 5 ( 1976 ) 60—62 ; M . H . Goshen-Gottstein , 'The History of the Bible Text and Comparative Semitics" , VT 1 ( 1957 ) 195—201 ; M . Greenberg , 'The Use of the Ancient Versions for Interpreting the Hebrew Text " , SVT 29 ( 1978 ) 131 — 148 ; A . Jep- sen , "Von den Aufgaben der AT Textkritik" , SfT 9 ( l 963 ) 332—341 ; P . Kahle , "Untersu chungen zur Geschichte des Pentateuchtextes " , TSK 88 ( 1915 ) 399—439 - Opera Minora ( Leiden 1956 ) 3—37 ; idem , Die hebraischen Handschriflen a...  אל הספר
מוסד ביאליק