טבלה 23 הבדלים נבחרים בין נה"מ לספר התורה מבית הכנסת של סוירוס (מובאים לפי ‭(Siegel*‬