3. הטקסטים שנמצאו בקומראן

C . Burchard . Bibliographic zu den Handschriften vom Toten Meer , BZAW 76 , 89 ( Berlin 1957 . ' 1959 ; 1965 ) -. Fitzmyer , Dead Sea Scrolls ; B . Jongeling , A Classified Biblio- graph )? of the Finds in the Desertof Judah . / 95 # —/ 960 ( Leiden 1971 ) כמו כן : ע- טוב , "אסכולת הסופרים של קומראן , " ספר היובל למ"ה גושן גוטשטיין ( בדפוס ) ; P . W . Skehan . 'The Biblical Scrolls from Qumran and Cross , ALQ ; Cross— Talmon , gWB 7 the Text of the OT " . BA 28 ( 1965 ) 87-100 ; idem . 'The Scrolls and the OT Text " . in . D . N . Freed man and J . C . Greenfield . eds .. New Directions in Biblical Archaeology ( New York 1971 ) 99 1 12 ; idem . "Qumran . Litteralure de Qumran , textes bibliques " , Supple '• men ! H Dictionnaire de la Bible IX ( Paris 1979 ) 805—822 ; E . Tov , ed ., The Hebrew and Creek Textso /' Samuc / l Jerusalem 1980 ); idem . "A Modern Textual Outlook Based on the Qumran Scrolls" , HUCA 53 ( 1982 ) 11- 27 ; idem , "Hebrew Biblical Manuscripts from the Judaean ...  אל הספר
מוסד ביאליק