טבלה 18 השוואת הכתיב של נה"מ והחומש השומרוני בבר' מט