טבלה 17 הבדלים שבין נה"מ לחומש השומרוני באותיות הגרוניות