טבלה 15 הבדלים שבין נה"מ לחומש השומרוני בתורת הצורות