1. הטקסטים הקדם־מסורתיים ונוסח המסורה

מי ברויאר , נתד ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא ( ירושלים תשלי ;( : ' מי גושךגוטשט"ן , מקראות גדולות , תורה נביאים וכתובים . צילום דפוס ונציה רפ"ד —רפ"ו ( ירושלים תשל"בן 16 — 5 ( מבוא ;( א"מ הברמן , "המקרא והקונקורדנציה , " בתוך : ש"אליונשטם — ייכלאו , אוצר לשון המקרא , כרך אי ( ירושלים ( 1957 ג — מי : י' ייבין , ערך "מקרא , כתבי יד של המקרא , " א"מ כרך ה ( ירושלים תשכ"חן ; 438 — 418 הנ"ל , ערך "מסורה , " א"מ כרך ה ( ירושלים תשכ"חן ; 159—130 הנ"ל , מבוא ; I . Ycivin , Inirodut rion 1 ; the Tiherian Masurah . transla- = . led ami aliieil by EJ . Krve // , MasoreticStudies 5 ( Missoula , MT 1980 ) הנ"ל , מבחר כתבי יד של המקרא ( ירושלים תשל"כ ;( מי כהן , "מהו 'נוסח המסורה , ' ומה היקף אחיזתו בתולדות המסירה של ימה"ב , " עיוני מקרא ופרשנות ב ( רמת גן חשמ"ו ) , 256 — 229 חי רבץ , עורך , מחקרים בכתר ארס צובה ( ירושלים תש"ךן  אל הספר
מוסד ביאליק