פרק ראשון מבוא

ביבליוגרפיה כללית י"מ גרינץ , מבואי מקרא , שיעורים בהתהוות ספרי המקרא ( תל אביב תשל"בן ; יי ניצן — מי יעקובי , שער למקרא ( ירושלים תשמ"ח ) ו מ"צ סגל , מבוא המקרא , ד ( ירושלים תש"ךן 977 — 842 Text . D . R . Ap-Thomas . A Primer ofOT Text CrmW . vwr ( Oxford 1964 ); D . Barlhe'lemy . Hebrew . History of " . / DBS , 878 884 - lltudes , 341 364 ; D . Barthelemy . Critique lex- melle , le VAT , OBO 50 ( Fribourg - Gbltingen 1982 ); Deisl . Text : O . Eissfeldt . In- troduciion . 669 — 719 ; Klein , Textual Criticism ; A . van der Kooij , Die alien Texlzeu- gen cles Ji'suiab tubes , Ein Beitrag zur Textgcschichte des ATs , OBO 35 ( Freibourg — Gottingen 1981 ); McCarter , Textual Criticism : M . Noth , OT W'orM ( Philadel phia 1965 ) 301—363 ; Roberts . OTTV ; Steuernagel , Einleitung , 19-85 ; Talmon , "OT Text "; J . A . Thompson . 'Textual Criticism , OT " . ! DBS . 886 — 891 ; J . Weingreen , Introduction to the Critical Studyof the Textof the Hebrew Sift / 1 ' ( Oxford - New York 198...  אל הספר
מוסד ביאליק