תוכן העניינים

הקדמה ז רשימת הקיצורים טו רשימת הטבלאות כב רשימת הלוחות כג פרק ראשון : מבוא א . הצורך לעסוק בביקורת נוסח המקרא 1 . 1 ריבוי עדי הנוסח הנבדלים זה מזה 2 . 2 שיבושים בעדי הנוסח 6 . 3 נה"מ אינו משקף את הנוסח ה'מקורי' של ספרי המקרא . 4 הבדלים בין כתובים מקבילים במקרא 7 ב . גישה חדשה לביקורת נוסח המקרא 8 ג . ראשית המחקר הביקורתי 10 ד . הגדרות ומושגים 11 פרק שני : עדי נוסח המקרא א . עדי הנוסח העבריים . 1 הטקסטים הקדם מסורתיים ונוסח המסורה 15 ( א ) תשתית האותיות : הטקסטים הקדם מסורתיים ונוסח המסורה 17 ( ב ) הניקוד 31 ( ג ) סימנים וסימונם בטקסט 39 ( ד ) הטעמים 52 ( ה ) המסורה 55 0 ) מהדורות 59 . 2 הטקסטים ה'קדם שומרוניים' והנוסח השומרוני של התורה 62 ( א ) הרקע 63 ( ב ) זמנם ומוצאם של הטקסטים 63 ( ג ) כי"י ומהדורות 65  אל הספר
מוסד ביאליק