ג. מחקרים

אורבך , אפרים א , ' בעלי התוספות , א-ב , ירושלים תש " ם . - "על גרימת מוות בשגגה ומוות בעריסה , " אסופות , א ( תשמ " ז , ( עמ ' שיט-שלב . אלבוים , יעקב , תשובת הלב וקבלת יסורים , עיונים בשיטות התשובה של הכמי אשכנז ופולין , 1648-1348 ירושלים תשנ " ג . אלגזי , גדי , "אבלו , אלואיז ואצטרולב - הערת שוליים על בכי התינוקות ושלוות המלומדים , " נשים זקנים וטף , בעריכת מירי אליאב פלדון ויצחק חן , ירושלים תשס " ב , עמ ' . 98-85 אלקין , זאב , "הנוסח הקראי של 'ספר החילוקים בין בני ארץ ישראל לבני בבל , "' תרביץ , סו ( תשנ " ז , ( עמ ' . 111-101 אסף , שמחה , מקורות לתולדות החינוך , בעריכת שמואל גליק , א-ג , ירושלים תשס " א-תשס " ב . באומגרטן , אלישבע , "' כך אומרות המילדות החכמות ' : מיילדות ומיילדות באשכנז במאה הי"ג , " ציון , סה ( תש"ס , ( עמ ' . 74-45 בדינטר , אליזבט , וגם אהבה - תולדותיה של אהבת האם מן המאה השבע עשרה ועד המאה העשרים , תרגמה אביטל ענבר , תל אביב . 1985 בונפיל , ראובן , במראה כסופה . חיי היהודים באיטליה בימי הרנסנס , ירושלים תשנ " ד . - הרבנות באיטליה בתקופת הרנסנס , ירושלים תשל"...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי