ב. מקורות

אבלר , פטרוס , מכתבי אבלר ואלואיז , תרגמה מלאטינית , הוסיפה הערות , פתח דבר ואחרית דבר שולמית שחר , תל אביב תשנ " ז . אברהם בן נתן הירחי , ספר המנהיג , מהדורת יצחק רפאל , א-ב , ירושלים תשל '' ח . אברהם בר ' עזריאל , ספר ערוגת הבשם , מהדורת אפרים א ' אורבך , א-ד , ירושלים תרצ " טתשכ " ג . אהרן בן יעקב הכהן מלוניל , ספר אורחות חיים , מהדורת משה שלזינגר , א-ג , ברלין תרע " ב . אוצר הגאונים , מהדורת בנימין מ ' לוין , א-יג , ירושלים תרפ " ח-תש " ג . אוצר המדרשים , מהדורת יהודה ד ' איזשטיין , א-ב , ניו יורק תרפ '' ח . אייזיק טירנא , ספר המנהגים לרבינו אייזיק טירנא , מהדורת שלמה שפיצר , ירושלים תשל"ט . איכה רבה , מהדורת שלמה בובר , וילנא תרנ " ט . אלחנן בן יצחק , תוספות על מסכת עבודה זרה , הוםאטין תרס '' א . אליעזר בן יואל הלוי , ספר ראבי " ה , מהדורת אביגדור אפטוביצר , דפוס צילום , א-ג , ירושלים תשכ " ד . — ספר ראבי"ה , מהדורת אליהו פריסמן ושאר ישוב כהן , ד , ירושלים תשכ " ה . אליעזר בן נתן , ספר אבן העזר , מהדורת יחזקאל אלבעק , ורשה תרס " ה . אלעזר בן יהודה , ספר הרוקח , פאנו רס " ה . — ספר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי