תמונה ‭.9‬ האם ושבעת בניה איור של האם ושבעת הבנים מספר מקבים. בתמונה זו כבר נהרגו רוב הבנים ורק צעיר הבנים והאם עומדים מול הקיסר. בולטת מרכזיותה של האם, הן במיקומה בתמונה הן בצבעים העזים שבהם היא לבושה (לתמונה בצבע ראו אחרי עמ' ‭.(64‬ מתוך: ‭Germany, 1427. Photo courtesy of Hamburg Staats- und Universitatsbibliothek Cod. Heb. 37, fol. 79b,‬