תמונה ‭.2‬ ציפורה כמוהלת תמונה זו לקוחה מעמוד הכולל איורים המתארים את חזרתו של משה למצרים כמנהיג. בתיאור האירועים מספר שמות פרק ד ישנה המחשה לתפקודה של האישה כמוהלת. השוואה בין דמות האישה המוצגת כאן לבין דמויות הנשים באיור מחומש רגנסבורג (איור מם' ‭(3‬ ממחישה את סגנון הלבוש האופייני לנשות התקופה. מתוך: ‭Germany 1450-1500, MS. 24087 fol. 13b, detail. Photo courtesy of Mr. Nathan Second Numberg Haggada, South‬ ‭Rome, Schocken Institute, Jerusalem‬