א. הבאת צאצאים לעולם ומשמעותה

. 1 ההיבט הביולוגי : "טבען " של נשים עם התפתחות המחקר הפמיניסטי נעשו ניסיונות רבים להגדיר מה הן תכונות נשיות ובאיזו מידה ניתן לעמוד על מהות נשית . מחקרים פילוסופיים ואנתרופולוגיים הציעו 3 יש להדגיש שבחינה מעין זו כמעט שלא נעשתה ביחס ליהודים , אך כך עולה ממקורות על לידה בחברה הנוצרית . וראו להלן , הערות . 225 , 52 4 ראו : G . McMurray Gibson , "Scene and Obscene " , pp . 9—1 1 לכך תשובות שונות , אך הנקודה הבסיסית ביותר , שהכול מדגישים אותה , היא יכולתן של נשים ללדת . חוקרי מגדר רבים מתמודדים עם נקודה זו , מתוך ניסיון להעביר את מרכז הדיון מן המשמעות הביולוגית של יכולת הלידה למשמעות התרבותית שיוחסה בתרבות מסוימת ליכולתן של נשים ללדת . זוהי הבחנה מודרנית ביסודה , ועל כן היא אינה מופיעה כמובן במקורות מימי הביניים . אנשי ימי הביניים פירשו את יכולתן של נשים ללדת כפועל יוצא של הגדרתן כנשים , ועל כן יש לבחון את הדרך שבה נתפסה הבנה זו על ידם . מעמדן של נשים בחברה היהודית בימי הביניים , כמו נשים בכל חברה פטריארכלית , היה משני לגברים . נשים היו אמורות לשרת את בני זוגן במישורים רבים , ואחד התפקידים...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי