תוכן העניינים

עם הספר 9 מבוא 13 א . תולדות המשפחה ולימודי מגדר 14 ב . יהודים באירופה הנוצרית : קבוצת השתייכות וקבוצת השוואה 18 ג . אמהות וילדים בחברה היהודית באשכנז בימי הביניים 30 ד . המקורות 33 ה . חיי משפחה באשכנז בימי הביניים 35 פרק ראשון : הלידה 39 א . הבאת צאצאים לעולם ומשמעותה 40 ב . עקרות ואי פוריות 53 ג . פוריות 64 ד . תינוק נולד 85 פרק שני : מילה וטבילה 90 א . מילה וטבילה : התפתחויות היסטוריות 93 ב . טקס המילה בימי הביניים 97 ג . מילה וטבילה : דיון השוואתי 124 נספח : חובות דתיות של ילדים - תמורות ושינויים 140 פרק שלישי : טקסי לידה נוספים 142 א . טקס החולקרייש 143 ב . לילי ברית מילה 152 ג . שבת יציאת היולדת 155 ד . טקסי לידה בהקשרם החברתי והתרבותי 169 נספח : מנהג יולדות לזכר ולנקבה 178 פרק רביעי : אמהות מיניקות ומיניקות שכירות 181 א . ההנקה בתקופות קודמות 185 ב . ההנקה בימי הביניים 192 ג . המינקת 195 ד . אמהות מיניקות ותינוקות יונקים : עימותים ופתרונות 216 פרק חמישי : הורים וילדים : ערכים מתחרים 230  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי