רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים

אהרוני , מהוזות ישראל ויהודה —י . אהרוני , מחוזות ישראל ויהודה , בימי בית ראשון ( העורך ו א . מלמט , ( ירושלים תשכ"ב , ( 1961 ) עמ' . 131—110 אורבך , חז"ל — א . א , אורבך , חז"ל — פרקי אמונות ודעות , ירושלים תשכ"ט . ( 1969 ) אייכרוט , תיאולוגיה W . Eichrodt , Theology of the Old Testament , 1-11 — translated by J . A . Baker , Philadelphia 1961 , 1967 אייספלט , מבוא O . Eissfeldt , The Old Testament , An Introduction , transla ted by P . R . Ackroyd , Oxford 1965 אלהמ"ק — אוצר לשון המקרא , קונקורדנציה שלמה ומילון עברי אנגלי בעריכת ש . א . ליונשטם , י . בלאו , מ . צ . קדרי , א—ג , ירושלים . 1968—1957 אלט , היווצרות המדינה A . Alt . The Foundation of the Israelite State in — Palestine , Essays on Old Testament History and Religion , translated by R . A . Wilson , Oxford 1966 , pp . 171-237 אלט , שומרון A . Alt , Die Rolle Samarias bei der Entstehung des Judcn- — turns , Kleine Schriften II , 1953 , pp . 316-337 אלמסלי , דה"י W . A . L . Elmslie , The Books of Chronicles ( CB ) , — ( CB )...  אל הספר
מוסד ביאליק