(א) דוד

דמות דוד המצטיירת בספר דה"י שונה במידה ניכרת מזו שבספר שמואל , ועמדו על כך בהרחבה כל החוקרים שדנו בספר דה"י . 196 שלושה קווים מייחדים את תיאורו בספר דה"י < ( א ) פיאור דמות דוד והאדרת מלכותו ; ( ב ) העדר התעניינות בדוד האיש ומיקודה בדוד כמלך ישראל ו ( ג ) הבלטת זיקתו של דוד לייסוד המקדש ולכינון הפולחן . א . בתולדות המחקר של ספר דה"י זכתה הנקודה הראשונה להדגשה רבד . ביותר . ספר דה"י מרומם ומפאר את דוד מעבר לנתונים שבספרי שמואל מלכים , ומבחינת השיטה הספרותית הוא עושה זאת בשתי דרכים : על ידי תוספות ועל ידי השמטות . הוא מוסיף לדוד שורה ארוכה של פעילויות בתחום חיי המדינה ובתחום חיי הדת , והוא סם בפיו נאומים ארוכים , החדורים רוח של דתיות עמוקה ומסירות נלהבת לאלוהי ישראל ולעם ישראל . פעם אחת הוא אף מכונה בכינוי 'איש האלהים . 19 « ' מצד אחר משמיט ספר דה"י 196 ר' בין היתר י ולהויזן , אקדמות , עמ' ; 182—172 פ . ראד , דה"י , עמ' 119 ואילך ; ולץ , ' דה"י , עמ' 11 ואילך ; רודולף , דה"י , עמ' ; 195—190 מ . צ . סגל , ספרי שמואל , , 1956 עמ' ; 46 י . מ . גרינץ , תיאור היי דוד בספר שמואל ובספר דה"י , ...  אל הספר
מוסד ביאליק