ב. הברית

' ברית דוד' היא מן הנושאים שהמחקר המקראי מרבה לעסוק בהם , ומבחינות שונות . הדבר מובן היטב לאור החשיבות שיש לכל אחד ממרכיבי הנושא הזה במחקר המקרא , ולאור מקומם של דוד וברית דוד באמונה היהודית 158 דעה שונה יש למנדנהול , הסבור כי כל בחירה ביחיד היא בחירה במישהו שהוא ראשון לשושלת של נושאי תפקיד שיש בו המשכיות . שאול , לדעתו , הוא יוצא דופן , והוא נדחה מן הבחירה במפורש , 11 IDB ) עמ' . ( 79 159 וכן גם בדברי אחיה השילוני לירבעם . אחיה בוחר בירבעם למלך ( מל"א יא , לא , ( אולם הבטחת השושלת איננה תוצאה הכרחית של הבחירה אלא מותנית בהתנהגותו של ירבעם ... ' : והיה אם תשמע את כל אשר אצוך ... לשמור חוקותי ומצותי כאשר עשה דוד עבדי והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד' ( שם , פס' לח . ( 160 דה"א כח , ה ; יא , ג ; יז ועוד . ם גם להלן , עמ' 387 ואילך . 161 ור , ' למשל , בשנים האחרונות : L . Rost , 'Sinaibund und Davidsbund' , ThLZ 72 , 1947 , pp . 128 ft * . ; A . H . J . Gunneweg , 'Sinaibund und Davidsbund ' , VT 10 , 1960 , pp . 335-341 ; M . Sekine , 'Davidsbund und Sinaibund bei VT 9 , 19...  אל הספר
מוסד ביאליק