ג. תפקידיו ופעולותיו של המלך

בתולדות המחקר של ספר דה"י הודגשה ביותר זיקתם של המלכים למקדש ולפולחן , וחובות הפולחן הוצגו כתפקיד כמעט בלעדי שלהם ו 'למענם [ למען הכוהנים ותלויים ] קיימים המלכים שהם מגיני הפולחן ופטרוניו ... נשיאת דרשות וארגון חגים דתיים ... הם מן החובות העיקריות של שלטונם' . ואמנם , אין ספק כי זיקתו של המלך לתחום הדת והפולחן מודגשת ביותר בספר דה"י , ועם זאת קיימת בספר הרחבה ניכרת בתחומים אחרים של חיי המדינה — המינהל , הבנייה , הכלכלה והלחימה . רווחת הדעה בין החוקרים , כי בעל דה"י לא התעניין בתחום הצבאי והפוליטי של חיי המדינה , וכל מה שתיאר מתחומים אלו בא כדי לשרת את הנושאים העיקריים של הספר שהם 81 רודולף סבור כי הסיפור לא חובר על-ידי בעל דה"י אלא נלקח מן המקורות שעמדו לרשותו ( דה"י , עמ' . ( 287—286 העובדה שבצורתו הנוכחית מגלה הסיפור סימני עיבוד בהתאם למגמותיו של ספר דה"י , מסייעת לדעתו של רודולף . 82 ולהויזן , אקדמות , עמ' . 191—190 ור' גם עמ' 182 על דוד ועמ' 187 על שלמה . בתחום הדת , או שהובא מתור שיגרת העתקה . 83 דעה זו מחייבת בחינה מחודשת של פעולות המלר בכל התחומים . א . הפעולות בתחום מינהל המדינ...  אל הספר
מוסד ביאליק