פרק רביעי המלוכה

ספר דה"י מתאר את המלוכה בישראל r ובעיקר את מלכות דוד ושושלתו , אולם על אף הקשר ההדוק שבין מוסד המלוכה כשלעצמו ובין הדמות המיוחדת שנקבעה לו על ידי דוד וביתו אלו הם שני היבטים שונים של התופעה וניתן להפריד ביניהם . עובדה זו מחייבת דיון נפרד בשני ההיבטים , מתור הכרה שההפרדה איננה מוחלטת וההיבט האחד מושפע ממשנהו .  אל הספר
מוסד ביאליק