ב. המסגרת של כלל שבטי ישראל

הקווים המייחדים את התיאור ההיסטורי בספר דה"י הוא ההשקפה על קיומה של מסגרת השבטים . להשקפה זו שני היבטים . ( א ) הבנת ישותו של ישראל כשלמות כוללנית , שהיא איחוד מלא של שנים עשר שבטים ; ° ( תיאור המציאות הפוליטית של תקופת הבית הראשון כמציאות של מסגרות שבטיות , שהן הוויה חיה לכל אורך התקופה . על פי חלוקתו של ספר דה"י נבחן את עדותו בשלושה חלקים : ( א ) רשי 47 שרי ישראל — דה"ב יב , ו ; כא , ד ; ראשי האבות לישראל — דה"ב יט , ח ; כג , ב ; מלך ישראל — דה"ב כא , ב ; כח , יט , כז ( מלכי ישראל ) ; אויבי ישראל — דה"ב כ , כט . הביטוי 'ישראל' לעצמו ככינוי לממלכת יהודה מצוי בדה"ב טו , יז ; יז , א ; כד , טז . 48 אין הצדקה לדבריו של מ . גיל ' ) ישראל בספר דה"י , ' בית מקרא לב , תשכ"ח , עמ' , ( 110 שבעל דה"י קרא ליהודה בשם 'ישראל' בכל מקום , חוץ מבמקומות שבהם העתיק באופן מיכאני ממקורותיו , או שקרא ליהודה 'יהודה' מתוך רוגזה . הכינוי 'יהודה' לממלכת יהודה נפוץ בספר דה"י יותר מישראל ושימושו נייטראלי , ואין טענתו של גיל עומדת בפני עדות הטקסטים . 49 ור' דה"ב ל , א , ו לעומת ה . 50 'ההנחה הקודמת הקיימת בכל מ...  אל הספר
מוסד ביאליק