I. האידיאה של 'כל ישראל'

בדונו בתיאור מלכות דוד בספר דה"י מציין ולהויזן , כי הרעיון ש'מלכות היתה , מראשיתה , מלכות על "כל ישראל" r מודגש בספר דה"י ביותר . ולהויזן מוכיח את טענתו בפירוט , הן באמצעות השינויים שערך בעל דה"י במקורותיו שבספר שמואל , והן מן הקטעים שנכתבו על ידו . המקור לתפי- כזאת של מלכות דוד הוא , לדעת ולהויזן , במגמת היסוד של ספר דה"י כולו r קלריקאליזאציה של דמות דוד ושל כל תקופת הבית הראשון , בהתאם לטעם התקופה הבתר גלותית . : ) הנחתו של ולהויזן נתקבלה על דעת הכול , אלא שביחס למניעיה של השקפה זו על מלכות דוד הובעו גם דעות אחרות . לדעת פ . ראד , למשל , מתואר דוד בספר דה"י כמי שהיה שליט על האימפריה הישראלית בכל תקופת מלכותו מפני ש'דוד והאימפריה הישראלית שייכים זה לזה באופן בלתי נפרד במחשבה הד 1 גמאטית של בעל דה"י' . * לדעתו , עצם הרעיון של 'כל ישראל' נולד בלחץ הד 1 גמה של הבטחת ה' לדוד ולשושלתו , ומקורו אפוא 'במשמעות המכרעת של שושלת דוד בחשיבתו של בעל דה"י' . גם ולהויזן וגם הבאים אחריו הצמידו את האידיאה של 'כל ישראל' למלכות דוד או למלכות דוד 1 ולהויזן , אקדמות , עמ' . 172 2 שם , עמ' 173 ואילך . 3 שם...  אל הספר
מוסד ביאליק