א. איסור עבודה לאלוהים אחרים

העבודה לאלוהים אחרים , 'עבודה זרה' בלשון חז"ל 11 היא החטא החמור ביותר בדת ישראל , והיא נאסרת במפורש כבר בחוקים קדומים מאוד . 13 בתפיסה מונותיאיסטית מוחלטת עצם ההכרה בממשותם של אלוהים אחרים היא פגיעה חמורה באמונת , * 'ה אולם האיסור לעבוד אלוהים אחרים איננו מותנה רק בהכרה מונותיאיסטית כזאת , אלא נובע גם מדרישת הבלעדיות הקיימת במהותה של דת ישראל , ומתקשר בתכונת אלוהי ישראל , בהיותו אל קנא . 15 היקפה של עבודת אלוהים אחרים בישראל בתקופת הבית . הראשון , צורותיה , תומכיה ומפיציה , כל אלו שנויים במחלוקת החוקרים ; אולם האיסורים שמ"ב טו , ח ; ירמיה ל , ט ועוד ) [ על המונח 'עבודה' ושימושו המיוחד במקור הכוהני ובדה"י ר' מילגרום , מחקרים , עמ' 20 ואילה 82 ואילו . [ וכן 'עזב את ה" ( כגון ישעיה א , ד ; ירמיה ב , יג ועוד . ( 11 כגון 'דרש את . "ה ר' לעיל , עמ' 175 הערה , 6 'נכנע לפני ה" ועוד . 12 ר' אורבך , חז"ל , עמ' . 17 13 ר' שמות כ , ג ; כב , יט ; לד , יד ( ר' F . Langlamet , Exode XXXIV 11-16 , ; ( KB 76 , 1969 , pp . 322 ff ., 490-4 % , 503-507 אורבל , שם , עמ' 308 . 312 14 ר' אורבך , שם , עמ' ....  אל הספר
מוסד ביאליק