(ה) האזהרה והתשובה

הקריאה לתשובה מתוארת בספר דה"י כתפקידם של הנביאים , והיא מתוא רת כתפקיד כפול ו להשיב את העם אל ה' ולהעיד בו : 'וישלח בהם נבאים להשיבם אל ה' ויעידו בם' ( דה"ב כד , יט . ( הגדרת תפקיד הנביא כקריאה לתשובה מצויה בחלקי הפרוזה של ספר ירמיה : 5 « אלוהים שולח את הנביאים כדי להשיב את העם מדרכו הרעה . כגון 'ושלח ה' אליכם את כל עבדיו הנכאים ... לאמר : שובו נא איש מדרכו הרעה ומרע מעלליכם' ( ירמיה כה , ד—ה ) . 515 כך גם מתואר תפקידם של ' הנביאים הראשונים' בנבואת זכריה : 'אל תהיו כאבתיכם אשר קראו אליהם 512 ישנם פסוקים בודדים בספר דה"י המביעים את הדעה כ הבחירה אינה -יפשית לחלוטין , וכי גם נטיית הלב של האדם נתונה בידי האלוהים . ר' דה"א כב , יב ; כט , יח—יט ; דה"ב ל , יב י ולהלן , עמי . 218—217 513 ר' לעיל , עמ' 112 ואילך . 514 השאלה בדבר מקורם של חלקים אלו אינה נוגעת לענייננו . ר' לאחרונה מ . ויינפלד , ספר דברים והאסכולה הדויטרונומית , עמ' ; 28—27 א . רופא , עיונים בשאלת חיבורו של ספר ירמיה , תרביץ מ"ד , תשל"ה , עמ' 1 ואילך . 515 וכן כו , ג—ה ; כט , יט ; לה , טו ; מד , ד ועוד . הנביאים הראשונים לאמר...  אל הספר
מוסד ביאליק