ב. אמונת הייחוד ודרכי ביטויה

בתקופה שבה נתחבר ספר דה"י כבר היה הרעיון המונותיאיסטי מקובל ועומד גדת ישראל , 101 וכבר נטבעו בספרות המקראית נוסחאות קבועות ומוצקות המבטאות את רעיון הייחוד . 102 השאלה לגבי ספר דה"י היא : האם מובע הרעיון המונותיאיסטי גם בו , ואם כן , כיצד 1 99 ר' למשל תד 1 לף , דה"י , עמ' . 213 100 בלא יידזע — דה"א כח , כ ; כט , א ; דה"ב א , ט ; כו , ידו ; ביידוע — דה"א כב , א , יט ; דה"ב לב , טז . 101 ר' אייכרוט , תיאולוגיה , א , עמ' , 227—220 ובעיקר עמ' . 226 אורבד סבור כי החובה לקרוא פעמיים ביום את הפסוק 'שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד , ' המעמידה את עקרון האחדות כראשון במעלה , הונהגה בישראל בתקופה הפרסית ובתגובה לדת הפרסית , וכי התפילה כבר היתה מגובשת בניסוחה לפני תרגום השיעים והשפיעה על נוסח השבעים בדברים ו , ד ( חז"ל , עמ' . 16—15 הוא מקבל בנידון זד , את דעת סגל , לשוננו טו , תש"ז , עמ' , 33 ודוחה את דעת י . גוטמן , הספרות היהודית ההלניסטית , תשי"ח , עמ' , 126 הערה . ( 16 102 כגון 'כי ה' הוא האלהיס אין עוד מלבדו , ' דברים ד , לה , וכן בדברים ד , לט ; מל"א ח , ס והרבה בישעיה ב , כגון מה , ה , ו , יד , ...  אל הספר
מוסד ביאליק