(א) אלוהי האבות

הכינוי 'אלהי האבות , ' בצורות שונות , 5 מצוי בספר דה"י עשרים ושבע פעמים ;" אף אחת מהן אינה לקוחה מן הטקסטים המקבילים בספרי שמואל מלכים , ופעם אחת אף נערך שינוי בטקסט הלקוח מספר מלכים . 8 השימוש בצורות שונות של כינוי זה מתוך התאמה לדרישות הקונטקסט , והתכיפות שבה הוא מופיע , מעידים כי זהו שימוש מכוון ובעל משמעות ולא מטבע לשוני שגור . נוסף לדה"י מופיע כינוי זה במקרא תשע עשרה פעמים , כולן בלשון הפרוזה . הן מתחלקות כך : ארבע בספר שמות , שמונה בספר דברים , פעם 5 'אלהי אבותיהם , ' 'ה' אלהי אבותיהם , ' 'ה' אלהי אבותינו , ' 'ה' אלהי אבותיכם' וכד . ' מספר המקרים שבהם כלול השמ 'ה" גדול מזה שבהם אינו כלול . 6 דה"א ה , כה ; יב , ידו ; כט , יח , כ ; דה"ב ז , כב ; יא , טז ; יג , יב , יח ; יד , ג ; , ן יב ; יט , or ; en , r , כא , י ; כד , יח , כד ; כח , ו , ט , כה ; כט , ה ; ל , ז , יט , כב ; לג , יב ; לד , לב , לג ; לו , טו . 7 ר' פ . ראד , דה"י , עמ' 7 לסיכום קצר של העובדות , H . G . May , 'The God of my Father ' , JBR 9 , 1941 , pp . 155-158 , 199-200 8 דה"ב ז , כב : 'על אשר עזבו את ה' אלהי אבתיה...  אל הספר
מוסד ביאליק