מקורותיו של החיבור הדבטרונומיסטי וזיקתם למקורות התורה

5 כשם שאי אפשר להסכים עם נות שפרשיות דבטרונומיסטיות הוכללו בספר דברים הקאנוני , כך אין לקבל את תפיסתו ביחס למקורותיו של החיבור הדבטרונומיסטי — לא בפרשה ( הדבטרונומית ) הראשונה , כפי שראינו למעלה , ולא בגוף החיבור הדבטרונומיסטי , מספר יהושע ואילך . נקודת המוצא של נות בהסברת טיבם של מקורות החיבור הדבטרונומיסטי היא בהדגשה שהוא מדגיש את ההבדל שבין מקורות החיבור לבין עריכתו . המקורות מגוונים באופיים ובולטים בהם שינויים של נושא ושל תוכן , ואילו העריכה עומדת בסימן של אחדות לכל אורכה . המקורות מכילים מסורות איטיולוגיות , סיפורי גיבורים , סיפורי אגדה על הנביאים ותיאורים היסטוריים של קורות ישראל ויהודה . מה שאין כן העריכה , הנמשכת כרובד אחיד ומיוחד לעצמו , מראש ועד סוף . המראה המגוון של המקורות מוליך את נות לשתי הנחות מרכזיות . ראשית , Expansion of Jerusalem in [ he Reigns of Hezekiah and Manasseh ' , IEJ 24 ( 1974 ) , . pp . 21-26 נסיבות מיוחדות אלו , היינו חורבן שומרון ובעקבותיו תפיחה גדולה של ירושלים , היו כנראה ברקע עלייתה של האסכולה הכוהנית בירושלים ( השווה מה שכתבתי בציון מה [ תש"מ , [ עמ'...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס